Dịch vụ

văn bản pháp luật

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Khương
Giám Đốc
0983 50 50 56 - 0723 550386

Chia sẻ lên:
Quyết toán thuế TNDN năm 2024

Quyết toán thuế TNDN năm 2024

Mô tả chi tiết

Ngày 24/11/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 5220/TCT-CS hướng dẫn quyết toán thuế TNDN như sau: Trường hợp Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, do đó Công ty không phải khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm không còn là doanh nghiệp chế xuất.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-

Số: 5220/TCT-CS
V/v: Quyết toán thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4460/CT-TTHT ngày 8/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động”

- Tại khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định như sau:

“2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp giải thể chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại: chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động”.

- Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số 4460/CT-TTHT ngày 8/10/2014 và công văn số 02/RES-THU ngày 8/9/2014 của Công ty TNHH Rescon Việt Nam có trình bày: Công ty đăng ký thành lập dưới hình thức doanh nghiệp chế xuất là do sai sót, chưa hiểu thấu đáo các quy định của pháp luật. Trong thời gian hoạt động là doanh nghiệp chế xuất (từ ngày 3/7/2014 đến ngày 17/8/2014), Công ty không phát sinh doanh thu, có nhập khẩu một lô hàng máy móc phục vụ sản xuất và phát sinh một số nghiệp vụ mua hàng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Rescon Việt Nam chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên, do đó Công ty không phải khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm không còn là doanh nghiệp chế xuất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định nghĩa vụ thuế phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên

- Vụ Pháp chế - TCT
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Quyết toán thuế TNDN năm 2024
Quyết toán thuế TNDN năm 2024
CÔNG BỐ 8 LUẬT MỚI
CÔNG BỐ 8 LUẬT MỚI