Dịch vụ

văn bản pháp luật

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Khương
Giám Đốc
0983 50 50 56 - 0723 550386

Chia sẻ lên:
Công văn 5494/TCT-HTQT về thuế nhà thầu

Công văn 5494/TCT-HTQT về thuế nhà thầu

Mô tả chi tiết

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1938/CT-KKKTT ngày 10/11/2014 của Cục Thuế Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài liên quan đến Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc xác nhận số thuế đã nộp của Công ty nộp thay các nhà thầu nước ngoài:

Điểm 5, Điều 44, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế Việt Nam muốn xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đã được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại nước cư trú cần thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế để làm thủ tục xác nhận. Hồ sơ bao gồm:

a.1) Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó cung cấp các thông tin về giao dịch liên quan đến thu nhập chịu thuế và số thuế phát sinh từ giao dịch đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Thuế nơi đối tượng đăng ký thuế có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam theo mẫu số 04/HTQT hoặc mẫu số 05/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này...”

Căn cứ quy định nêu trên, để thống nhất thực hiện giữa các Cục Thuế trong việc xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC: người nộp thuế nộp Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo mẫu 03/HTQT cơ quan thuế xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam theo mẫu 04/HTQT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận số thuế đã nộp theo quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời.

2. Đối với việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng phần mềm giữa Công ty và nhà cung cấp nước ngoài:

Để có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế TNDN liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng phần mềm giữa Công ty và nhà cung cấp nước ngoài, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Thái Nguyên cung cấp các hợp đồng cụ thể để Tổng cục hướng dẫn Cục Thuế thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Công văn 5519/TCT-DNL
Công văn 5519/TCT-DNL
Công văn 5494/TCT-HTQT về thuế nhà thầu
Công văn 5494/TCT-HTQT về thuế nhà thầu
Tổng hợp điểm mới trong Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thuế
Tổng hợp điểm mới trong Thông tư 119/201...